Allmänna villkor

Allmänna villkor för medlemskap hos Thor gym HB.

1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos Thor gym HB mellan den person som står namngiven i medlemsavtalet och den anställda på Thor gym HB.

2. Medlemmar 2.1 Medlemskap kan sökas av en som – är myndig (har fyllt 18år) eller fått sitt medlemskap godkänt av målsman – har ett allmänt hälsotillstånd som enligt Thor gym HB personal tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för skador eller ohälsa. 2.2 Medlemmen skall vid varje träningstillfälle kunna styrka sin identitet genom uppvisande av giltig legitimation. 2.3 Medlemmen skall själv ansvara för sin hälsa och sin säkerhet i samband med vistelse i Thor gym HB lokaler och åtar sig att följa Thor gym HB alla skriftliga och muntliga säkerhetsföreskrifter, ordningsregler och anvisningar. 2.4 Medlemmen är väl införstådd med att en träningsanläggning utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär alltid själv ansvaret för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.

2.5 alla medlemmar skall registrera (blippa) sig in och ut, även om man går i en grupp.

3. Thor gym HB ansvar 3.1 Thor gym HB ansvarar inte för utebliven möjlighet för medlemmen att träna i Thor gym HB lokaler beroende på omständigheter utanför Thor gym HB kontroll, såsom exempelvis vattenskador, brand, strejk, naturkatastrofer, myndighets beslut eller liknande fall. 3.2 Thor gym HB ansvarar inte för skador eller olyckor som medlemmen händelsevis förorsakas under sin vistelse i tränings lokaler. 3.3 Thor gym HB ansvarar inte för och ersätter inte förlust eller skada på saker som medlemmen medför i lokaler.

4. Avtalsförändringar Medlemmen godtar att öppettider, medlemsavgifter, lokaler och medlemsvillkor kan komma att förändras över tid.

5. Träning 5.1 Medlemmen godtar och förbinder sig att följa alla anvisningar och uppmaningar från Thor gym HB personal gällande medlemmens träning, hälsa och agerande. Ohörsamhet från medlemmen kan leda till att medlemmen kan komma att stängas av, delvis eller helt, från träningspass och/eller från Thor gym HB lokaler. 5.2 Medlemmen godtar att det inte alltid är möjligt för Thor gym HB att kunna erbjuda tillgång till av medlemmen önskad aktivitet, lokal eller träningsredskap. 5.3 Medlemmen godtar att Thor gym HB lokaler kan vid obestämda tider vara stängda för medlemmen i en eller flera dagar i sträck med anledning av föreläsningar, utbildningar eller annan aktivitet dit medlemmen inte kan garanteras tillträde. 5.4 I ovan nämnda fall (5.1, 5.2, 5.3) har medlemmen ingen rätt att kräva någon form av kompensation eller återbetalning av medlemsavgift.

6. Tillfälligt uppehåll av medlemskap 6.1 Thor gym HB kan under omständigheter som vid långvarig sjukdom, skada, graviditet, militärtjänstgöring eller längre utlandsvistelse godkänna ansökningar om ett kostnadsfritt uppehåll i medlemskapet i de fall omständigheterna styrks med intyg eller liknande underlag. 6.2 Längden på ett godkänt uppehåll är minst 1 månad eller maximalt 1 år. Under uppehållet får medlemmen inte träna i Thor gym HB lokaler. 6.3 Under uppehållet debiteras medlemmen för sitt medlemskap och medlemmens medlemskap förlängs i samma utsträckning som det godkända uppehållet. 6.4 Thor gym HB förbehåller sig rätten att avslå ansökan om uppehåll i medlemskapet i de fall omständigheterna inte kan styrkas eller inte av Thor gym HB anses vara tillräckligt relevanta.

7. Avgifter och betalning 7.1 Medlemmen eller medlemmens målsman åtar sig att uppmärksamma och följa vid var tid gällande betalningsanvisningar och prislistor som Thor gym HB tillhandahåller muntligt, tryckt, elektroniskt eller via Thor gym HB hemsida. 7.2 Medlemmen kan i vissa fall erlägger månadsavgifter för kontantmedlemskap i förskott för hela bindningstiden,

7.3 Vid månadsbetalning via autogiro åtar sig medlemmen att tillse att tillräckliga medel finns tillgängliga på medlemmens konto vid dagen för överföring. Månadsavgiften kommer att dras den sista bankdagen varje månad. 7.4 Vid utebliven betalning av medlemsavgift skickas ärendet vidare till Svenska eken(Inkasso bolag). 7.5 Vid utebliven betalning kan medlemmen stängas av, avgifter för månader efter kommer att dra även om man är avstängd. 7.6 Vid utebliven betalning av medlemsavgift har Thor gym HB rätt att debitera medlemmen påminnelseavgift om 50kr samt eventuellt lagstadgad inkassoavgift om 160kr

8. Upphörande av medlemsavtal 8.1 Medlemmen åtar sig betalningsansvaret för den totala avgiften för den avtalade bindningstiden. Medlemskapet kan inte, om inte annat avtalas och med undantag av villkor 8.5, avslutas innan bindningstiden har utgått. 8.2 Vid medlemskap via autogiro förlängs medlemskapet automatiskt löpande efter bindningstidens utgång. 8.3 Medlemmen kan, efter att avtalad bindningstid för medlemskapet utgått, när som helst säga upp sitt medlemskap med 2 månads varsel. 8.4 Vid uppsägning av medlemskapet betalar medlemmen för den månad som innefattar datumet för uppsägningen, samt för Sida 2 av 2

efterföljande månad. 8.5 Medlemskapet kan avslutas innan bindningstiden utgått i de fall där fortsatt träning innebär en betydande, av läkare intygad, hälsorisk för medlemmen. I dessa fall kan medlemmen, på egen begäran och efter godkännande av Thor gym HB, återfå ev. förskottsbetalning för den tid som återstår av bindningstiden efter medlemsavtalets normala uppsägningstid.

8.6 För uppsägning av medlemskapet skall man personligen komma in till Thor gym HB lokaler när dessa är bemannade.

9. Barn / Minderåriga 9.1 Barn under 16 år får endast vistas i Thor gym HB lokaler under uppsyn av förmyndare och på förmyndarens ansvar.

10. Ändring av avtalets allmänna villkor 10.1 Thor gym HB har rätt att, med för medlem bindande verkan, ändra avtalets allmänna villkor. Vid ändringar i avtalsvillkoren kommer Thor gym HB att informera medlemmen om avtalsförändringar via hemsida, email eller via information i Thor gym HB lokaler.

11. Information och meddelanden 11.1 Thor gym HB kommer att skicka information till medlemmen främst via e-post till medlemmens angivna e-postadress. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast andra vardagen efter avsändandet. 11.2 Medlemmen är skyldig att meddela Thor gym HB om förändringar i medlemmens kontaktuppgifter eller uppgifter för betalning via autogiro.

12. Personuppgifter 12.1 Thor gym HB kommer att behandla medlemmens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen i avsikt att behandla och underhålla medlemskap och medlemsservice. 12.2 Medlemmen samtycker till att Thor gym HB och Thor gym HB samarbetspartners behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om medlemmen för informationsändamål eller marknadsföring. Medlemmen kan när som helst anmäla begränsning eller återkallelse av sitt samtycke till Thor gym HB.

13. Tvist 13.1 Uppstår tvist mellan medlemmen och Thor gym HB skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Medlemmen och Thor gym HB äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.

Regler för nyckelbricka, Thor gym HB

Kunden får en personlig nyckelbricka som ger tillgång till gymmet dygnet runt.

Nyckelbrickan är personlig och får ej användas av annan person.

Borttappad nyckelbricka ska omedelbart meddelas till ansvarig för gymmet. Ersättningsbricka går att erhålla för 50 kr.

Se till att ingen obehörig kommer in på gymmet samtidigt som du själv går in.

Se till att dörren låses efter dig, om någon obehörig tar sig in kan man få betala en avgift på 200kr.

Vi har kameror som registrerar både dörrar och lokaler.

Då någon äntrar gymmet med sin nyckelbricka registreras de direkt i ett datasystem, och då aktiveras kameran.

Du ska vara rädd om lokaler och utrustning.

Du ska alltid visa hänsyn till andra personer som befinner sig i lokalen.

Djur får ej vistas i lokalen.

Lokalen får ej användas i annat syfte än träning.

Alkohol får ej förtäras i lokalen.

Man får ej vistas i lokalen om man är påverkad.

Det enda som man får ha kvar i lokalen är gymnastikskor och vattenflaska.

Fråga

Får medlem med fungerande inpasseringskort släppa in mig om mitt kort inte fungerar eller om jag glömt det hemma?

Svar

Nej, det får man inte, det leder till avstängning för båda parter, oavsett anledning till att kortet ej fungerar. Alla måste själva ta sig in med sitt egna inpasseringskort.

Om din bricka eller kort inte fungerar skall du ta kontakt via mail eller telefon så vi kan lösa problemet.

Vi har även övervakningskameror i de offentliga utrymmena och dessa filmer överlämnas vid behov till polisen. Allt detta är för din säkerhet och för att du ska känna dig trygg när du än tränar.